Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pēdējo gadu laikā virknē politikas virzienu Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) saskaras ar jautājumiem, kuru sakārtošana palīdzētu iespējot daudz lielāku investīciju pieplūdumu Latvijas tautsaimniecībā – gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Šis periods saskan arī ar laiku, kad Latvijas ekonomika pēc būtības nu jau atpaliek virknē jomu no abām pārējām Baltijas valstīm. Turklāt arī kopējā ekonomikas izaugsme pēc 5 līdz 10 gadiem var veidot jau vienas paaudzes ienākuma līmeņa atstatumu[1]. Par šīm tēmām savu viedokli pauduši arī virkne ekonomistu un citi viedokļu līderi, ar ko aicinu iepazīties, lai novērtētu situācijas nopietnību[2].

Lieki teikt, ka situācija nav uzlabojusies arī ar jaunās valdības nākšanu pie varas. Tās ilgstošā retorika par pietuvināšanos Igaunijas un Lietuvas ekonomikai [3] un  pieredzētais budžeta izskatīšanas process ir likuši atcerēties Andersena pasakas puisēnu, kuram vienīgajam pietika drosmes (vai muļķības) nosaukt acīmredzamo patiesību skaļi: “Karalis ir kails.”

Faktos balstīti: Latvijas atpalicība no pārējām Baltijas valstīm jau ir tik dziļa, ka vidējais atalgojums Rīgas reģionā atpaliek no Igaunijas vidējā un ir salīdzināms ar Lietuvas kopējo vidējo atalgojumu[4]. Vēl jo vairāk, šobrīd nav faktos, politikā vai valsts mērķos balstīta pamata ticēt, ka atpalicība no abām kaimiņvalstīm nākamo 10 gadu laikā varētu kaut samazināties.

Datos balstītu ambīciju un mērķu trūkums

Nākotnes perspektīvai par labu nenāk arī izvirzīto mērķu zemā kvalitāte un to ambiciozitātes trūkums. Visspilgtāk tas atspoguļojas tādos dokumentos kā, piemēram, valdības rīcības plāns, kur pat tie, kuri saņemas izlasīt 740 rindiņu caurspīdīgo “excel” dokumentu, neatrod uz sniegumu un rezultātu orientētus mērķus, bet vairāk lozunga veida tēzes un orientāciju uz procesu.

Tāpat entuziasmu neveicina arī daudzkārt publiski pieminētās Nacionālās industriālās politikas (NIP) pamatnostādnes līdz 2027.gadam, kam būtu jākalpo kā galvenajai stratēģijai vairākkārt pieminētajai “ekonomikas transformācijai”.

Tuvāk apskatot izvirzītos mērķus, atsevišķi izdalīts ir jumta uzstādījums - 27 miljardi eksportā 2027.gadā jeb aptuveni 14,7 tūkstoši eiro kopējā eksportā (preces un pakalpojumi) uz vienu iedzīvotāju. Pēc publiski pieejamajiem statistikas datiem, Igaunijas[5] kopējais eksports uz vienu iedzīvotāju jau 2022.gadā sasniedza 21,7 tūkstošus eiro, bet Lietuvas[6] akumulētais rādītājs pēc 2022.gada 3.ceturkšņa bija 16,9 tūkstoši.

Respektīvi, Latvijas valsts tautsaimniecības ambīcijas 2027.gadā jau atpaliek no Igaunijas un Lietuvas 2022.gada rādītājiem.

Lieki piebilst, ka, jau nesasniedzot iepriekšējos NIP mērķus, publiskā pārvalde norādīja, ka “plāna mērķi bija ambiciozi, un, lai gan neviens no četriem izvirzītajiem mērķa rādītājiem netika sasniegts, tomēr jāatzīmē, ka apstrādes rūpniecības apjomu dinamikā un produktivitātē ir izteikts progress”.

Bet ekonomikas pārstrukturizācija pēc būtības nevienam no šiem signāliem nav sekojusi. Un mūsu tautsaimniecības tālāk uzstādītie mērķi nav bijuši ambiciozi. Jautājums: vai bez valsts pārvaldes darbības būtiskiem uzlabojumiem un pārmaiņām ekonomikas transformācija vispār ir iespējama?

Ārvalstu investori Latvijā un valsts pārvaldes reforma

Gadu no gada gatavojot politikas rekomendācijas Latvijas valsts pārvaldei, 2022.gadā FICIL nonāca pie secinājuma, ka pēc būtības virkne politikas rekomendāciju un saistīto problēmu balstās valsts pārvaldes resursu un kompetences trūkumā, ko ārvalstu investori primāri izjūt divos būtiskākajos aspektos:

- Valsts politikas veidošanas un ieviešanas kvalitātes kritums, kas būtiski ietekmē uzņēmējdarbības vidi Latvijā un neveicina papildu investīciju pieplūdumu.

- Saņemto valsts un pašvaldību pakalpojumu zemā kvalitāte salīdzinājumā ar citām valstīm, kur investori veic uzņēmējdarbību.

Jāatzīst, ka lielākā daļa šobrīd politiskajā dienas kārtībā esošo jautājumu nesniedz pārliecību, ka valsts pārvaldes pārkārtošanās ir iespējama, bet situācija (kā aprakstīts iepriekš) tik tiešām ir kritiska.

Viena no iespējām šo mainīt varētu būt valsts pārvaldes modernizācijas plāns un ar to saistītā valsts pārvaldes reforma. Taču pašlaik novērojam, ka plāna izstrādē un ieviešanā pietrūkst (I) politiskās līderības, (II) satura kvalitātes un centralizētas atbildības, ka arī (III) datos un pamatotās ambīcijās balstītu mērķu un sasniedzamo rādītāju.

Valsts pārvaldes reforma: modernizācijas plāns, birokrātijas mazināšana vai valsts pārvaldes “atrakstīšanās”?

FICIL tic, ka šajā mirklī fundamentāla būtu jēgpilna valsts pārvaldes reforma, kuras priekšplānā tiktu izvirzītas trīs centrālās prioritātes:

- Datu centralizācija, pieejamība un efektīva izmantošana no valsts attīstības plānošanas perspektīvas;

- Valsts pārvaldes funkciju centralizācija ar mērķi uzlabot lēmumu pieņemšanu un darbības efektivitāti – samazināt izmaksas (gan “horizontāla” sadarbība un atbildība, gan organizāciju optimizācija) un;

- Mērķu un rezultatīvo rādītāju uzstādīšanas reorganizācija valsts pārvaldē. Atbildības kultūras iedzīvināšana (culture of accountability).

Būtisks pamats, lai iespējotu jebkāda veida ekonomikas transformāciju Latvijā un saistīto izaugsmi, ir padarīt datus plašāk pieejamus valsts pārvaldes aktivitāšu plānošanā un to izvērtēšanā no malas. Kā arī datu centralizācija un vienas konkrētas iestādes izvirzīšana par atbildīgo saistībā ar visiem valsts pārvaldes datiem – gan lēmumu pieņemšanai un politikas veidošanai, gan klientu apkalpošanai – ir būtisks priekšnosacījums izaugsmes veicināšanai.

Loģiska būtu arī šīs aktivitātes sasaiste ar Valsts pārvaldes datu pakalpojumu centra izveidi līdzīgi kā Igaunijā un Lietuvā, kur ikdienas pakalpojumu sniegšanas optimizācija “iet roku rokā” ar saturisku datu analīzi un izmantošanu politikas veidošanai. Šis jautājums ir arī centrāls visās FICIL būtiskākajās aktivitāšu jomās – nodarbinātība, ēnu ekonomika, īpaši arī zaļā ekonomika.

Ja īsi apskatām valsts pārvaldes funkciju centralizāciju, tad jau tikko Ministru kabinetā apstiprinātajā[7] Modernizācijas plānā atrodam ambīciju sniegt grāmatvedības un cilvēku resursu plānošanas pakalpojumus centralizēti, kas kopumā ir apsveicami.

Taču šeit varētu tikt attiecināmas divas būtiskas detaļas, lai tālāk iespējotu plašākas valsts pārvaldes reformas: (I) 20% no valsts pārvaldē strādājošajiem, ko sākotnēji ietver plāns, pēc FICIL domām ir neadekvāti zems un var novest pie dažāda veida operatīvām un stratēģiskām problēmām valsts pārvaldē, kā arī palēnināt funkciju centralizāciju un (II) valsts kapitālsabiedrību pārvaldības, darbības efektivitātes un ietekmes uz budžeta rādītājiem/konkurences kropļošanas jomas ir palikušas ārpus plānā ietvertajām darbībām.

Lieki teikt, ka pie lielā valsts pārvaldes sektora Latvijā, kritiski trūkstošā valsts budžeta finansējuma citām tautsaimniecības nozarēm un valsts kapitālsabiedrību nevajadzīgi plašajām investīcijām dažādās jomās, kur privātais sektors daudz efektīvāk veic investīcijas visās (!) Eiropas Savienības dalībvalstīs (piemēram, ilgtspējīga enerģētika), tautsaimniecības attīstība ievērojami stagnē un publiskā sektora izdevumi apgrūtina vietējo ekonomiku un neveicina kopējo tautsaimniecības attīstību.

Visbeidzot, valsts pārvaldes izvirzīto mērķu un rezultatīvo rādītāju kopums primāri nekalpo par līdzekli, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un izvirzītu ambiciozus mērķus, bet gan tieši pretēji – nodrošina “ērtu” un pārskatāmu budžeta līdzekļu piešķiršanu valsts pārvaldei un neveicina valsts pārvaldes vispārēju orientāciju uz rezultātu.

No Valsts budžeta sagatavošanas un piešķiršanas mehānisma (piemēram, Jauno politikas iniciatīvu sagatavošanas politiskais mehānisms) līdz pat valsts iestāžu stratēģijām un individuālo darbinieku rādītājiem (būtu jābūt salīdzināmiem, uz rezultātu orientētiem, kam jāatspoguļojas arī citu iestāžu darbības jomu rezultātos). Visas šīs mērķu un rezultātu jomas ir atstātas pilnīgā ierēdņu pārraudzībā, kaut arī to rezultatīvajiem rādītājiem būtu jākalpo par pamatu politisko mērķu izvērtēšanai un to izvērtēšanai būtu jākalpo par pamatu, lai datos balstīti izmērītu mūsu ekonomikas sniegumu un attīstību.

FICIL arī uzskata, ka būtu nepieciešams plašāks valsts pārvaldes iestāžu un struktūru audits, lai novērstu valsts pārvaldes funkciju dublēšanos gan politikas plānošanā, gan ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

Ārvalstu investori, atsaucoties arī uz secinājumiem no Valsts kontroles revīzijas ziņojuma par iepriekšējo valsts pārvaldes reformu[8], ir skeptiski, ka piedāvātie plāna priekšlikumi bez publiska politiska atbalsta sasniegs cerētos rezultātus pēc būtības. Tomēr, ņemot vērā Latvijas tautsaimniecības nu jau reģionālo atpalicību pieaugošā virknē rādītāju, nedrīkstētu atlikt darāmo darbu sarakstu uz vēl četriem gadiem.

Lai gan situācija ir kritiska, redzam, ka pat limitētu resursu un politiskā atbalsta kontekstā ir atsevišķas iesaistītās puses, kas cenšas strādāt un sniegt atsevišķus praktiskus priekšlikumus valdībai un citām iesaistītajām pusēm pēc būtības. Tai skaitā paldies Valsts kontrolei un Valsts kancelejai par vēlmi izprast problēmu jautājumus. Bet, kā jau minēts, bez politiskā atbalsta un orientācijas uz izmērāmu rezultātu sasniegšanu ir lieki cerēt uz būtiskiem situācijas uzlabojumiem.

Turklāt šis ir viens no pēdējiem mirkļiem, lai pateiktu, ka “karalis ir kails” arī vēlēšanu kontekstā, kurām politiskās partijas, visticamāk, sāks gatavoties jau nākamā gada laikā.

Noslēgumā ir vērts atkārtoti apskatīt Eiropas Savienības iezīmētos galvenos izaicinājumus, ar kuriem valsts pārvalde saskarsies jau tuvākajos gados:

- Nepieredzēts tehnoloģisko pārmaiņu ātrums;

- Demogrāfisko pārmaiņu ietekme un pieaugošais prasmju trūkums;

- Arvien sarežģītāka politikas jautājumu pārvaldība;

- Zaļās enerģētikas pārejas ietekme un nozīme;

- Pieaugošā konkurence par ierobežotiem valsts līdzekļiem.

Ja turpināsies tādā pašā veidā uzsāktie politiskie procesi Latvijā, ir patiesi grūti saskatīt veidu, kā Latvijas valsts pārvalde varētu tikt reorganizēta, lai atbalstītu valsts ekonomiku un notvertu priekšā esošās Lietuvu un Igauniju kaut tuvākajos 10 gados.

Diemžēl tas nav pesimisms, bet datos, valsts politikā un izvirzītajos mērķos balstīts reālisms.

* FICIL Valsts pārvaldes reformas darba grupas vadītājs

[1] Igaunijā un Lietuvā ir lielākas algas un ātrāk augoša ekonomika. Latvija atpaliek. Kāpēc? / Raksts (lsm.lv)

[2] Kad un kā Latvija sāks ķert kaimiņus? | Blogi | Makroekonomika

[3] https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/23.03.2023-karina-otras-valdibas-100-dienas-koalicija-isto-varesanu-radis-prezidenta-velesanas-un-nodoklu-reforma.a502097/

[4] Igaunijā un Lietuvā ir lielākas algas un ātrāk augoša ekonomika. Latvija atpaliek. Kāpēc? / Raksts (lsm.lv)

[5] https://www.stat.ee/en/find-statistics/statistics-theme/economy/foreign-trade

[6] https://osp.stat.gov.lt/

[7] https://www.mk.gov.lv/lv/jaunums/valdiba-apstiprina-valsts-parvaldes-modernizacijas-planu-efektivakam-darbam-sabiedribas-laba

[8] https://www.lrvk.gov.lv/lv/aktualitates/valsts-parvaldes-reforma-darbibas-veiktas-valsts-parvalde-nav-reformeta

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

3

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

FotoGodātie Saeimas deputāti, vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par Gunāra Kūtra pieteikto kandidatūru un plānoto apstiprināšanu Saeimas priekšsēdētāja amatā. Uzskatām, ka deputāta publiskajā telpā izskanējušie izteikumi neatbilst augstajiem godprātības, atklātības un atbildīguma standartiem, kas tiek sagaidīti no Saeimas priekšsēdētāja kā vienas no augstākajām valsts amatpersonām.
Lasīt visu...

3

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

FotoRietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" – tādu secinājumu izteicu šā gada janvārī ārlietu debatēs.
Lasīt visu...

21

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

FotoPētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar Imigrācijas likuma grozījumiem saistītos riskus, tai skaitā iespējamo eventuālo Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu no valsts nenokārtotas latviešu valodas pārbaudes dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...