Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Vēršamies pie Rīgas domes priekšsēdētāja un pilsētas izpilddirektora, jo SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk tekstā – RNP) notiekošie procesi liek aizdomāties par to, vai mērķtiecīgi netiek sabotēta RNP darbība kāda interesēs, lai pierādītu, ka RNP nespēj nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, par ko ir atbildīgi tās vadītāji. Vadītāji šajā kontekstā un gadījumā ir gan padome, valde, gan, kā līdz šim šķita un kā tam būtu jābūt, augstākā un vidējā līmeņa vadība, kas komandas darbā nodrošina RNP darbību.

Nav noslēpums, ka RNP, raugoties no rīdzinieku skatpunkta, līdz šim ir bijusi vairāk negatīva nekā pozitīva reputācija. RNP laiku griežos ir bijusi iesaistīta neskaitāmos korupcijas un reputācijas skandālos, to savu interešu realizēšanai ir izmantojušas politiskās varas. Pēc 2020.gada, kad Rīgā mainījās politiskā vara, tās īstenotās vadlīnijas atsaucās arī RNP. Darbinieki sāka izjust sava darba lietderību, kopību un sabiedrības izaugsmes iespējas, ar skaistiem lozungiem rokās tika motivēti ilggadējie darbinieki un piesaistīti jauni profesionāļi, kas līdz šim jau iepriekš norādīto reputācijas problēmu dēļ uz iespējām strādāt RNP raudzījās skeptiski.

RNP 2020.gadā tika iecelta valde, kas atbilstoši katra valdes locekļa atbildības jomai vairāk vai mazāk sekmīgi, ar jau sākotnēji identificējamām personiska rakstura īpatnībām darbojās kopīgu RNP mērķu sasniegšanai. COVID - 19 un karš Ukrainā šīs īpatnības atvirzīja otrajā plānā, līdz 2022.gadā jau publiski savstarpējā komunikācijā un darbos parādījās valdes savstarpējas nesaskaņas, kas sekojoši rezultējās ar valdes priekšsēdētāja atsaukšanu no amata 2023.gada janvārī. Tātad faktiski no 2022.gada novembra RNP darbība tiek degradēta.

Izsludinot konkursu uz RNP valdes locekļa amatu, no iespējamiem pretendentiem tiek prasītas izcilas komunikācijas un sadarbības spējas. Šeit rodas jautājums – kā pašreizējais valdes sastāvs ir izpildījuši šo kritēriju? B.Maļinovska k-ga (attēlā) darba stila raksturojums raksturojums – autoritārs, neuzklausa citu kolēģu viedokli vai to nepieņem, nespēj sadarboties ar darbiniekiem. Šīs nosauktās rakstura iezīmes un to realizācija darba laikā RNP acīmredzami ir tikai attīstījušās, jo jau pusgadu RNP darbinieki tiek pakļauti intensīvam mobingam un bosingam - psiholoģiskam teroram, kas izpaužas kā regulāra darbinieku ļaunprātīga publiska pazemošana, terorizēšana un iespējamo “noziedznieku” meklēšana, nerealizējot savus publiski paustos un neizpildītos solījumus.

Nespējot izturēt radīto psiholoģisko spiedienu darbinieki saskaras ar stresa radītām veselības problēmām, no ģībšanām līdz pat stacionēšanās gadījumam ārstniecības iestādē. Pēdējā laikā, kad RNP politiskā vara faktiski ir sakoncentrējusies pie B.Maļinovska k-ga vienpersonīgi, šīs īpašības izpaužas vēl spilgtāk – vai situācija, kad no pēdējo divu mēnešu 58 valdes rīkojumiem pamatdarbības jautājumos 29 ir par disciplinārlietu un iekšējo pārbaužu veikšanu, tas ir, gandrīz katru darba dienu disciplinārlieta vai rīkojums par iekšējo pārbaudi, pretstatā četrām visā 2022.gadā, ir normāla? Var oponēt pie procesu nesakārtotības, bet procesi ir jāsakārto, nevis jāpakļauj uzņēmuma darbinieki nepārtrauktam stresam.

RNP kārtējā saimnieciskā gada darbību regulē vai būtu jāregulē vairākiem svarīgiem dokumentiem – tādiem kā sabiedrības budžets, iepirkumu plāns, rīcības plāns, stratēģija un citi dokumenti, kurus attiecīgi atbildīgās struktūrvienības savas kompetences ietvaros sagatavo un iesniedz izskatīšanai RNP valdei. Diemžēl B.Maļinovska k-gs šos dokumentus izskata subjektīvi un pieņem lēmumus vienpersoniski, neņemot vērā struktūrvienību nepieciešamības un ieteikumus. Rezultātā RNP darbojas bez jebkādiem savlaicīgi apstiprinātiem plānošanas dokumentiem, atbildīgajām struktūrvienībām ir jāatbild par rīcības plāna, iepirkumu plāna un citu plānošanas dokumentu izpildi, kuri tām, lai cik dīvaini tas neizklausītos, gluži vienkārši vēl nav pieejami.

Esošā RNP valde meklē neievērošanas ieganstus šī gada sākumā apstiprinātajā vidējā termiņa stratēģijā paredzētajām aktivitātēm (struktūrvienību reorganizācija, daļu likvidācija), jo jau izstrādes procesā tika novēroti RNP valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja atšķirīgie viedokļi. Piemēram, klientiem lētāka un efektīvāka risinājuma mērķim - iekšējā avārijas dienesta likvidācija un pakalpojuma nodošana ārpakalpojumam – Maļinovska k-gs uzdod atrast finansiālu pamatojumu, tikai lai no tā atteiktos un nepildītu.

Ja kādam šķiet, ka darbinieku iekšējās darba attiecības, viņu veselība, intereses, normāls administratīvais process nav prioritāte un ir upurējams, ja RNP sasniedz izvirzītos mērķus, tad varam informēt, ka arī šajā jomā atrodamies situācijā, kad turpmāka klusēšana apdraud ne tikai katra darbinieka karjeru, bet arī turpmāko RNP darbību. B.Maļinovska k-gs, izmantojot deleģētās RNP valdes locekļa pilnvaras, sistemātiski neievēro iekšējos un ārējos normatīvos aktos noteiktās procesuālās darbības, kavē un kropļo RNP pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamos procesus (piemēram, iejaucoties iepirkumu komisiju darbā un pārkāpjot Publisko iepirkumu likuma 25.pantā noteiktās prasības).

Šīs darbības izpaužas kā sistemātiska iejaukšanās jebkurā procesā, kurā ir nepieciešams pieņemt lēmumu un procesu bremzēšanu, kur šāds akcepts nav saņemts, neskatoties uz to, ka šādu akceptu neparedz normatīvie akti. B.Maļinovska k-ga darbības izpaužas kā pilnvaru pārsniegšana, varas uzurpēšana un absolūta neuzticēšanās padotajiem, vienalga, vai tas ir attiecīgās jomas inženieris, direktors, jurists, finansists vai cits speciālists, un ir skaidrs, ka tik liela uzņēmuma vadīšanā šāds risinājums ilgtermiņā nav iespējams. Redzam un saprotam, ka jau pašlaik ir apdraudēta vai pat neiespējama šādu klientiem un RNP svarīgu procesu izpilde:

Aukstā ūdens sūkņu stacijas iegāde, uzstādīšana, apkope un remonts (netiek nodrošināta no 2021.gada);

Zāles pļaušana (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Avārijas dienesta pakalpojums (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Autoceltņu noma (netiek nodrošināts no 2022.gada);

Melnzemes piegāde (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Asenizācijas pakalpojums (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Ārpuskārtas remontdarbi (aukstais ūdens/kanalizācija un elektroapgāde) (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Būvgružu izvešana (netiek nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Deratizācija un dezinsekcija (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Inženierkomunikāciju projektēšana (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Ūdens skaitītāji ar attālināto nolasīšanu (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Logu mazgāšana (netiek nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Dabasgāzes iegāde (esošajā situācijā tiek diskutēts Maļinovska k-ga personā par risinājumu, kas neatbilst pārvaldīšanā esošo māju dzīvokļu īpašnieku interesēm);

Elektrotīklu remontdarbi (kopš 2023.gada marta tiek bremzēta lēmuma pieņemšana);

Netiek saskaņotas (parakstītas) pretenzijas ārpakalpojuma sniedzējiem par līgumsodu piemērošanu (liftu remontdarbi);

Elektroenerģijas iegādes līgums (elektroenerģija tiek iepirkta pēdējās garantētās piegādes ietvaros, kas neatbilst pārvaldīšanā esošo māju dzīvokļu īpašnieku interesēm).

Pat namu apsaimniekošanā neiesaistītam adresātam ir skaidrs, ka šādu būtisku procesu vai procesu sastāvdaļu nenodrošināšana ir būtisks apdraudējums, kas paralizēs uzņēmuma darbību, kura sekas atspoguļosies ne tikai uz RNP plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, bet arī uz klientiem, klientu īpašumu stāvokli un sabiedrības reputāciju un darbību nākotnē.

Vai šādu darbību, precīzāk bezdarbības, iemesli ir apzināti, šaubas par savu kompetenci vai tomēr cits iemesls, nav zināms, bet ir skaidrs, ka aktīva rīcība svarīgos procesos tiek aizvietota ar uzdevumiem sagatavot neskaitāmas izmeklēšanas, atskaites un tabulas, kuru izpildei darbinieki ir spiesti strādāt neatmaksātas virsstundas, pat nakts stundas. Bieži ir sastopama biedējoša, bet ierasta situācija, kad uzdevumu “šodien, kaut līdz naktij strādājiet!” dažādu struktūrvienību koleģiāli nakts laikā saskaņo un iesniedz dokumentus.

Jāpiebilst, ka doto uzdevumu formulējums un konstrukcija jau iekļauj adresāta vainošanu un sasaisti ar valdei doto uzdevumu neizpildi, acīmredzot vēloties vainot darbiniekus par padomei solīto uzdevumu neizpildi [ņemot vērā, ka esat veikuši/neveikuši pienākumos esošās darbības, kuras ir rezultējušās mūsu doto solījumu neizpildē, lūdzam sagatavot atskaiti par…].

Kā spilgtāko un plaši sabiedrībā izskanējušo solījumu var uzskatīt padomei, Rīgas domei un klientiem apsolīto apsaimniekošanas maksas nepaaugstināšanas solījumu 2023.gadā. Faktiski plānota darbība ar izdevumu pārlikšanu no apsaimniekošanas maksas uz komunālo maksājumu sadaļu, tas ir, papildu izdevumiem klientiem, vai kāda no plānoto pakalpojumu nesniegšanu. Piemēram, plašsaziņas līdzekļos plašu rezonansi guvusī digitalizācijas procesa kļūda par lapu izvešanas izmaksu iekļaušanu klientu rēķinos, patiesība bija budžeta izstrādāšanas procesā plānota darbība, lai nepaaugstinātu apsaimniekošanas maksu. Bet tad, kad valdei no preses un deputātiem tika uzdoti neērti jautājumi, steidzami tika atsaukti rēķini, norādot, ka tā ir kļūda, nevis iepriekš plānots un apzināts lēmums un zemāka līmeņa darbinieku vainošana.

Pieminēšanas vērts arī un pie neizpildāmiem solījumiem pieskaitāms ir arī pārsteidzīgais L.Keiseles k-dzes virzītais projekts par jaunās Biznesa un attīstības pārvaldes struktūrvienības izveidi, kas paredz uzlabot RNP reputāciju, klientu apmierinātību un finansiālos rādītājus. Rezultātā no esošajām struktūrvienībām tiek atdalīti darbinieki, tai skaitā namu pārvaldnieki, palielinot jau tā neadekvāti lielo darba apjomu, turklāt vēl samazinot pārvaldnieku skaitu un uzliekot papildus pienākumus un atbildību. Solot rožainus nākotnes uzlabojumus, tajā skaitā atbalsta funkcijas, neviens nav pārdomājis, kā tiks nodrošināta RNP darbība pārejas procesa starta posmā, nav veikta namu pārvaldnieku faktisko funkciju analīze un slodzes pašreizējie mērījumi. Rezumējot – nepārtraukti tiek izvirzīti mērķi, kas faktiski nav sasniedzami un rezultējas administratīvo resursu izšķērdēšanā un darbinieku demotivācijā.

RNP fiziskā darba veicēji (sanitārtehniķi, elektriķi, sētnieki un citi darbinieki) novēloti, bet dažos gadījumos pat vispār nesaņem algas daļu, kura pārsniedz ar iekšējiem normatīvajiem aktiem noteikto algas sliekšņa limitu, jo tas ir jāsaskaņo ar struktūrvienību vadītājiem un valdes priekšsēdētāju. Kopš valdes priekšsēdētāja R.Neimaņa k-ga atsaukšanas atsaukšanas no amata Maļinovska k-gs nepamatoti meklē iemeslus neizmaksāt pēc viņa uzskatiem pārāk lielas algas, meklējot nelikumības, tajā pašā laikā pieprasot palielināt remontdarbu plāna izpildi, nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, neskatoties, ka minētie darbinieki pilda vakanto darbinieku pienākumus.

Uzskatām, ka klusēt un vērot, kā RNP valdes, bet īpaši B.Maļinovska k-ga rīcības rezultātā RNP grimst, būtu vieglākā, bet ne pareizākā izvēle šādā situācijā. Vēršanās par norādītajām problēmām pie RNP padomes nav devusi nekādu rezultātu, gluži pretēji, pret trauksmes cēlāju ir vērstas represīvas darbības. Varam tikai minēt, vai notiek apzināta RNP graušana, lai tas nesasniegtu izvirzītos mērķus par kotēšanos biržā ar veicamajām darbībām, panākot RNP vērtības mazināšanos, lai to sekojoši pārdotu par iespējami zemāku cenu.

Ir jāsaprot, ka šādas vēstules parakstīšana nes lielus riskus tās autoriem, kuri pārstāv procentuāli lielāko daļu RNP darbinieku un faktiski nodrošina pamatfunkciju veikšanu RNP, tāpēc aicinām steidzami:

- izvērtēt RNP padomes kā sabiedrības uzraugošās institūcijas darbības vēstulē norādīto, tai zināmo faktu piesegšanā;

- RNP valdes darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām, sabiedrības, klientu un kapitāldaļu turētāja interesēm;

- RNP valdes locekļu atbilstību ieņemtajiem amatiem.

Sagaidām un aicinām rīkoties un sniegt atbildi pēc būtības, pretējā gadījumā un, lai aizstāvētu RNP, darbinieku un klientu intereses, paturam tiesības vērsties pie preses, pašvaldības deputātiem, tiesībsargājošās iestādēs, pašvaldības darbības pārraugošajā institūcijā VARAM, kā arī neizslēdzam iespēju koordinēt sekojošus soļus ar citu pašvaldības kapitālsabiedrības darbinieku līdzdalību, tas ir, veikt jebkādas darbības, kas atjaunotu RNP normālu funkcionēšanu, kas balstīta uz tiesiskiem un demokrātiskiem darbības principiem.

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Par Stambulas konvencijas saderību ar Latvijas Satversmi

FotoPolicijas nolaidība, nenovēršot vīrieša īstenotu jaunas sievietes vajāšanu, apdraudēšanu un galu galā – nonāvēšanu, ir atgriezusi publiskajā telpā jautājumu par Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (turpmāk – Stambulas konvencijas) ratifikāciju. Latvijas valdība šo konvenciju parakstīja jau 2016. gadā, tomēr šādai rīcībai ir tikai politisks, bet ne juridisks spēks. Lai konvencija taptu patiešām saistoša, nepieciešama parlamenta rīcība ratifikācijas veidā, kam jau septiņus gadus pietrūkst deputātu vairākuma.
Lasīt visu...

21

Prezidenta vēlēšanas pasaules dienā bez tabakas

FotoTas, protams, ir simboliski, ka Latvijas Saeima nolēmua vēlēt Latvijas prezidentu 31. maijā – Pasaules dienā bez tabakas (World No Tobacco Day).
Lasīt visu...

12

Lembergs? Jūs ko! Kas tas vispār tāds? Mums rūpe tikai par valsti!

FotoZaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcija uzskata, ka šajā saspringtajā ģeopolitiskajā situācijā, kāda valda pasaulē, nav īstais laiks, kad Latvija var ļauties eksperimentiem valsts prezidenta izvēlē, tāpēc balsojumā par valsts prezidentu deputāti atbalstīja ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, kuram ir visatbilstošākā pieredze un zināšanas šodienas apstākļiem.
Lasīt visu...

21

Par Stambulas konvenciju, nacionālo reliģiju un prezidenta vēlēšanām

FotoKurta Vonnegūta romānā "Kaķa šūpulis" var atrast Bokonona dziesmiņu, kas ir gana dziļdomīga: Žūpa, kas parkā uz soliņa dzied, Mednieks, kas tīģeru medībās iet, Ķīniešu zobārsts, Angļu karaliene Ir mezgliņi, ko viens pavediens sien. Smalks, smalks pavediens – Tik dažādi ļaudis, bet kamoliņš viens.Lasīt visu...

15

Mūsu labvēlis Meroni palūdza uzrakstīt par Lembergu, un nevarējām atteikt

FotoKurš no viņiem? Gremdēs vai atbalstīs, apsolīs un apžēlos?! Tieši tāda pašreiz ir augstāko vērtību nesēja, arī drošības garanta – nākamā Latvijas prezidenta – atlases un ievēlēšanas intriga. Izrādās, ka bez Lemberga nevar. Tāda ir cena, ja valdības koalīcija nespēj vienoties par vienu kopēju Valsts prezidenta kandidātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas psihiatriem – noraidījums!

FotoLaikā, kad tik daudz emociju un spraigu cīņu uz ledus, sāncensības gars pēkšņi pārņēmis arī gluži negaidīti saformējušos komandu – Latvijas psihiatrus. Lai arī patīkamāk noteikti būtu svinēt Latvijas svarīgāko uzvaru, diemžēl nāksies brīdi uzkavēties arī šajā publiskās diskusijas laukumā, īsi atvairot izdarītos metienus pa maniem vārtiem.
Lasīt visu...

8

Vai īstie prezidenta amata kandidāti ir Mūrniece, Zīle un Simanovičs?

FotoTā vien izskatās, ka pašreiz izvirzītajiem valsts prezidenta amata kandidātiem nav cerību iekarot Rīgas pili, jo nevienam nav nav tik liela atbalsta, lai saņemtu ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu. To lieliski apzinās arī politiķi.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Tiesības nogalināt: Krievijas gadījums

Kas notiek, kad civilā vara netiek galā ar tiem, kuru rokās ir ieroči? Sākas haoss, un taisnība ir tam, kurš stiprāks....

Foto

Kaut kāds izlēcējs iedomājas, ka var domāt citādi nekā mēs, izcilie eksperti un speciālisti, kuriem ir pašreizējos datos balstīts pareizais viedoklis

Pēc pēdējā nedēļā izskanējušajiem Nila...

Foto

Vai nākamais prezidents arī dalīs ordeņus savējiem un garāmgājējiem?

“Nav īstais brīdis eksperimentiem ar koalīciju,” teic Uldis Pīlēns, Valsts prezidenta amata kandidāts, skaidrodams savu pārliecību par...

Foto

Prokremliskā pagale. Levits bija tieši tāds savā vietā, kāds bija nepieciešams prokremliskajiem spēkiem

Grūti pateikt, kāpēc tieši Saeimas kontekstā Latvijas valsts prezidents Egils Levits ieraudzīja kaut...

Foto

Kā tad lai māca Latvijas vēsturi?

Latvijā virmo diskusijas par vēsturi un tās mācīšanu skolās. Pēc jaunās Skola 2030 programas ieviešanas Latvijas skolās vēsture netiks mācīta atsevišķi no...

Foto

Nākamajam valsts prezidentam ir jāspēj vadīt Latviju iespējamā Trešā pasaules kara apstākļos!

Personīgi man nešķiet būtiski, lai valsts prezidents vaļējā automašīnā trauktos pa valsti un sveiktu...

Foto

Naida kurināšanas troļļi Latvijā mēģina iebiedēt un apklusināt mūs, objektīvos, drosmīgos un sabiedrības interesēs strādājošos žurnālistus

Nesen beidzu lasīt latviski izdoto somu žurnālistes Jesikas Aro grāmatu...

Foto

Rinkēviča unikālais skapis

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča gadījums Latvijas politikā ir saistāms ar mērķtiecīgu darbu, kur visa pamatā ir ne tikai spēja izmantot apstākļus, bet tos...

Foto

Baltkrievija Krievijas kabatā

Aleksandra Lukašenko sliktais veselības stāvoklis liek domāt par to, kas var notikt, ja viņš nespēs pildīt vadoņa lomu. Pirms tas kļūst skaidrs, atskatīsimies,...

Foto

Pietiek nopietnības: Maksimu Galkinu par valsts prezidentu!

Ņemot vērā ārkārtīgi sarežģīto situāciju pēc Leviatāna k-ga atsacīšanās kandidēt, ierosinu meklēt neordinārus risinājumus. Viens no tiem būtu ārkārtas...

Foto

Cik baisi, ka lieliskais Latvijas nepārtrauktības doktrīnas tēvs Levits ir piekāpies prokremliskā oligarhāta kalpu sazvērestības priekšā

Ja vesels prezidents, vārdā Egils Levits, atsakās atkārtoti pretendēt uz...

Foto

Piesakos konkursā par vistukšāko un visfrāžaināko prezidenta amata kandidāta paziņojumu

Dārgie draugi! Es, tāpat kā daudzi, vēlos redzēt mūsu Latviju modernu un stipru. Moderna Latvija manā...

Foto

Valdība atļauj elpot

Šķiet, Latvijā var uzelpot brīvāk. Pat mediji informē, ka “uzpurņu” ēra beigusies. Ministru kabinets šā gada 9. maija sēdē tiešām mainīja epidemioloģiskās drošības...

Foto

Kremļa rokas nozākātajam Egilam Levitam ir ļoti zems reitings? Viņam vienalga nav alternatīvas, jo Gunāram Astram un Jānim Čakstem „reitings” bija vispār nekāds!

2019. g. jūlijā...

Foto

Gada laikā kampaņa „Runā latviski” panākusi ievērojamas pārmaiņas

7. maijā apritēja gads, kopš sociālajos tīklos twitter un Facebook tika uzsākta sabiedriska kampaņa #RunāLatviski #AtkrieviskoLatviju. Nesen līdzdalības...

Foto

Egila Levita kancelejas darbinieku algas ir tik mazas, ka drīz viņus piemeklēs bads

Ordeņu šķinda Rīgas pilī, Kremļa atbalstītāju bļaurības Esplanādē un “gatavošanās” 9. maija pseidosvinībām...

Foto

Nekonsekventi lēmumi un valsts spiediens uz tieslietu sistēmu ir nepieņemama un bezatbildīga rīcība

Pārsteidzīgi paziņojumi, nepamatoti izteikumi Latvijas politiskajai videi nav nekāds jaunums, taču tagad pieņemts...

Foto

Kliedzoši!

Šis ir KLIEDZOŠI! Es pats esmu vecāks, un sirds sažņaudzas, redzot, ka Latvijā notiek šādas drausmas. Man trūkst vārdu... Vai tas ir tas Latvijas izslavētais...

Foto

Bordāna “eža cimdu” mantiniece

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere plašā intervijā, liekulīgi iepinot tēzi par Temīdas apolitiskumu, cenšas pārliecināt publiku, ka “nevainīguma prezumpcija tiek un tiks augstā...

Foto

Tikai tautas ienaidnieki var neuzticēties Latvijas valsts lieliskajām institūcijām un šaubīties par demokrātijas noturību pasaulē

Ministres kundze! Nacionālo bruņoto spēku komandiera kungs! Karavīri un parādes dalībnieki!...

Foto

Krievi ir nosprieduši – ja nav taustāmas jēgas no viņu balsīm parlamentā, tad balsos par klauniem, būs vismaz jautrāk

Ukrainas karš liecina, ka pasaule nevar būt droša...

Foto

Kamēr policijā turpinās strādāt šādi andronkuļi, upuri neziņos

Sieviete, ko bijušais dzīvesbiedrs nodur maza bērna priekšā. Sieviete gaidībās, kuru dzīvesbiedrs nosit līdz nāvei, apzināti spīdzinot pirms...

Foto

Kas vispār var sodīt Levitu un viņa bandas dalībniekus?

Egils Levits un tā visa banda ap viņu, kas safabricēja kriminālprocesu un pasūtīja kratīšanas, meklējot Viltvārža un Valstsgribja manuskriptus - melnrakstus,...

Foto

Ar e-adresēm valsts aparāts ir modernizējis birokrātiju, taču par tās palielināšanas cenu

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) ir valsts ieviests rīks, caur kuru tiek nodrošināta korespondence starp...