Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Vēršamies pie Rīgas domes priekšsēdētāja un pilsētas izpilddirektora, jo SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk tekstā – RNP) notiekošie procesi liek aizdomāties par to, vai mērķtiecīgi netiek sabotēta RNP darbība kāda interesēs, lai pierādītu, ka RNP nespēj nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, par ko ir atbildīgi tās vadītāji. Vadītāji šajā kontekstā un gadījumā ir gan padome, valde, gan, kā līdz šim šķita un kā tam būtu jābūt, augstākā un vidējā līmeņa vadība, kas komandas darbā nodrošina RNP darbību.

Nav noslēpums, ka RNP, raugoties no rīdzinieku skatpunkta, līdz šim ir bijusi vairāk negatīva nekā pozitīva reputācija. RNP laiku griežos ir bijusi iesaistīta neskaitāmos korupcijas un reputācijas skandālos, to savu interešu realizēšanai ir izmantojušas politiskās varas. Pēc 2020.gada, kad Rīgā mainījās politiskā vara, tās īstenotās vadlīnijas atsaucās arī RNP. Darbinieki sāka izjust sava darba lietderību, kopību un sabiedrības izaugsmes iespējas, ar skaistiem lozungiem rokās tika motivēti ilggadējie darbinieki un piesaistīti jauni profesionāļi, kas līdz šim jau iepriekš norādīto reputācijas problēmu dēļ uz iespējām strādāt RNP raudzījās skeptiski.

RNP 2020.gadā tika iecelta valde, kas atbilstoši katra valdes locekļa atbildības jomai vairāk vai mazāk sekmīgi, ar jau sākotnēji identificējamām personiska rakstura īpatnībām darbojās kopīgu RNP mērķu sasniegšanai. COVID - 19 un karš Ukrainā šīs īpatnības atvirzīja otrajā plānā, līdz 2022.gadā jau publiski savstarpējā komunikācijā un darbos parādījās valdes savstarpējas nesaskaņas, kas sekojoši rezultējās ar valdes priekšsēdētāja atsaukšanu no amata 2023.gada janvārī. Tātad faktiski no 2022.gada novembra RNP darbība tiek degradēta.

Izsludinot konkursu uz RNP valdes locekļa amatu, no iespējamiem pretendentiem tiek prasītas izcilas komunikācijas un sadarbības spējas. Šeit rodas jautājums – kā pašreizējais valdes sastāvs ir izpildījuši šo kritēriju? B.Maļinovska k-ga (attēlā) darba stila raksturojums raksturojums – autoritārs, neuzklausa citu kolēģu viedokli vai to nepieņem, nespēj sadarboties ar darbiniekiem. Šīs nosauktās rakstura iezīmes un to realizācija darba laikā RNP acīmredzami ir tikai attīstījušās, jo jau pusgadu RNP darbinieki tiek pakļauti intensīvam mobingam un bosingam - psiholoģiskam teroram, kas izpaužas kā regulāra darbinieku ļaunprātīga publiska pazemošana, terorizēšana un iespējamo “noziedznieku” meklēšana, nerealizējot savus publiski paustos un neizpildītos solījumus.

Nespējot izturēt radīto psiholoģisko spiedienu darbinieki saskaras ar stresa radītām veselības problēmām, no ģībšanām līdz pat stacionēšanās gadījumam ārstniecības iestādē. Pēdējā laikā, kad RNP politiskā vara faktiski ir sakoncentrējusies pie B.Maļinovska k-ga vienpersonīgi, šīs īpašības izpaužas vēl spilgtāk – vai situācija, kad no pēdējo divu mēnešu 58 valdes rīkojumiem pamatdarbības jautājumos 29 ir par disciplinārlietu un iekšējo pārbaužu veikšanu, tas ir, gandrīz katru darba dienu disciplinārlieta vai rīkojums par iekšējo pārbaudi, pretstatā četrām visā 2022.gadā, ir normāla? Var oponēt pie procesu nesakārtotības, bet procesi ir jāsakārto, nevis jāpakļauj uzņēmuma darbinieki nepārtrauktam stresam.

RNP kārtējā saimnieciskā gada darbību regulē vai būtu jāregulē vairākiem svarīgiem dokumentiem – tādiem kā sabiedrības budžets, iepirkumu plāns, rīcības plāns, stratēģija un citi dokumenti, kurus attiecīgi atbildīgās struktūrvienības savas kompetences ietvaros sagatavo un iesniedz izskatīšanai RNP valdei. Diemžēl B.Maļinovska k-gs šos dokumentus izskata subjektīvi un pieņem lēmumus vienpersoniski, neņemot vērā struktūrvienību nepieciešamības un ieteikumus. Rezultātā RNP darbojas bez jebkādiem savlaicīgi apstiprinātiem plānošanas dokumentiem, atbildīgajām struktūrvienībām ir jāatbild par rīcības plāna, iepirkumu plāna un citu plānošanas dokumentu izpildi, kuri tām, lai cik dīvaini tas neizklausītos, gluži vienkārši vēl nav pieejami.

Esošā RNP valde meklē neievērošanas ieganstus šī gada sākumā apstiprinātajā vidējā termiņa stratēģijā paredzētajām aktivitātēm (struktūrvienību reorganizācija, daļu likvidācija), jo jau izstrādes procesā tika novēroti RNP valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja atšķirīgie viedokļi. Piemēram, klientiem lētāka un efektīvāka risinājuma mērķim - iekšējā avārijas dienesta likvidācija un pakalpojuma nodošana ārpakalpojumam – Maļinovska k-gs uzdod atrast finansiālu pamatojumu, tikai lai no tā atteiktos un nepildītu.

Ja kādam šķiet, ka darbinieku iekšējās darba attiecības, viņu veselība, intereses, normāls administratīvais process nav prioritāte un ir upurējams, ja RNP sasniedz izvirzītos mērķus, tad varam informēt, ka arī šajā jomā atrodamies situācijā, kad turpmāka klusēšana apdraud ne tikai katra darbinieka karjeru, bet arī turpmāko RNP darbību. B.Maļinovska k-gs, izmantojot deleģētās RNP valdes locekļa pilnvaras, sistemātiski neievēro iekšējos un ārējos normatīvos aktos noteiktās procesuālās darbības, kavē un kropļo RNP pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamos procesus (piemēram, iejaucoties iepirkumu komisiju darbā un pārkāpjot Publisko iepirkumu likuma 25.pantā noteiktās prasības).

Šīs darbības izpaužas kā sistemātiska iejaukšanās jebkurā procesā, kurā ir nepieciešams pieņemt lēmumu un procesu bremzēšanu, kur šāds akcepts nav saņemts, neskatoties uz to, ka šādu akceptu neparedz normatīvie akti. B.Maļinovska k-ga darbības izpaužas kā pilnvaru pārsniegšana, varas uzurpēšana un absolūta neuzticēšanās padotajiem, vienalga, vai tas ir attiecīgās jomas inženieris, direktors, jurists, finansists vai cits speciālists, un ir skaidrs, ka tik liela uzņēmuma vadīšanā šāds risinājums ilgtermiņā nav iespējams. Redzam un saprotam, ka jau pašlaik ir apdraudēta vai pat neiespējama šādu klientiem un RNP svarīgu procesu izpilde:

Aukstā ūdens sūkņu stacijas iegāde, uzstādīšana, apkope un remonts (netiek nodrošināta no 2021.gada);

Zāles pļaušana (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Avārijas dienesta pakalpojums (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Autoceltņu noma (netiek nodrošināts no 2022.gada);

Melnzemes piegāde (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Asenizācijas pakalpojums (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Ārpuskārtas remontdarbi (aukstais ūdens/kanalizācija un elektroapgāde) (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Būvgružu izvešana (netiek nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Deratizācija un dezinsekcija (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Inženierkomunikāciju projektēšana (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Ūdens skaitītāji ar attālināto nolasīšanu (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Logu mazgāšana (netiek nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Dabasgāzes iegāde (esošajā situācijā tiek diskutēts Maļinovska k-ga personā par risinājumu, kas neatbilst pārvaldīšanā esošo māju dzīvokļu īpašnieku interesēm);

Elektrotīklu remontdarbi (kopš 2023.gada marta tiek bremzēta lēmuma pieņemšana);

Netiek saskaņotas (parakstītas) pretenzijas ārpakalpojuma sniedzējiem par līgumsodu piemērošanu (liftu remontdarbi);

Elektroenerģijas iegādes līgums (elektroenerģija tiek iepirkta pēdējās garantētās piegādes ietvaros, kas neatbilst pārvaldīšanā esošo māju dzīvokļu īpašnieku interesēm).

Pat namu apsaimniekošanā neiesaistītam adresātam ir skaidrs, ka šādu būtisku procesu vai procesu sastāvdaļu nenodrošināšana ir būtisks apdraudējums, kas paralizēs uzņēmuma darbību, kura sekas atspoguļosies ne tikai uz RNP plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, bet arī uz klientiem, klientu īpašumu stāvokli un sabiedrības reputāciju un darbību nākotnē.

Vai šādu darbību, precīzāk bezdarbības, iemesli ir apzināti, šaubas par savu kompetenci vai tomēr cits iemesls, nav zināms, bet ir skaidrs, ka aktīva rīcība svarīgos procesos tiek aizvietota ar uzdevumiem sagatavot neskaitāmas izmeklēšanas, atskaites un tabulas, kuru izpildei darbinieki ir spiesti strādāt neatmaksātas virsstundas, pat nakts stundas. Bieži ir sastopama biedējoša, bet ierasta situācija, kad uzdevumu “šodien, kaut līdz naktij strādājiet!” dažādu struktūrvienību koleģiāli nakts laikā saskaņo un iesniedz dokumentus.

Jāpiebilst, ka doto uzdevumu formulējums un konstrukcija jau iekļauj adresāta vainošanu un sasaisti ar valdei doto uzdevumu neizpildi, acīmredzot vēloties vainot darbiniekus par padomei solīto uzdevumu neizpildi [ņemot vērā, ka esat veikuši/neveikuši pienākumos esošās darbības, kuras ir rezultējušās mūsu doto solījumu neizpildē, lūdzam sagatavot atskaiti par…].

Kā spilgtāko un plaši sabiedrībā izskanējušo solījumu var uzskatīt padomei, Rīgas domei un klientiem apsolīto apsaimniekošanas maksas nepaaugstināšanas solījumu 2023.gadā. Faktiski plānota darbība ar izdevumu pārlikšanu no apsaimniekošanas maksas uz komunālo maksājumu sadaļu, tas ir, papildu izdevumiem klientiem, vai kāda no plānoto pakalpojumu nesniegšanu. Piemēram, plašsaziņas līdzekļos plašu rezonansi guvusī digitalizācijas procesa kļūda par lapu izvešanas izmaksu iekļaušanu klientu rēķinos, patiesība bija budžeta izstrādāšanas procesā plānota darbība, lai nepaaugstinātu apsaimniekošanas maksu. Bet tad, kad valdei no preses un deputātiem tika uzdoti neērti jautājumi, steidzami tika atsaukti rēķini, norādot, ka tā ir kļūda, nevis iepriekš plānots un apzināts lēmums un zemāka līmeņa darbinieku vainošana.

Pieminēšanas vērts arī un pie neizpildāmiem solījumiem pieskaitāms ir arī pārsteidzīgais L.Keiseles k-dzes virzītais projekts par jaunās Biznesa un attīstības pārvaldes struktūrvienības izveidi, kas paredz uzlabot RNP reputāciju, klientu apmierinātību un finansiālos rādītājus. Rezultātā no esošajām struktūrvienībām tiek atdalīti darbinieki, tai skaitā namu pārvaldnieki, palielinot jau tā neadekvāti lielo darba apjomu, turklāt vēl samazinot pārvaldnieku skaitu un uzliekot papildus pienākumus un atbildību. Solot rožainus nākotnes uzlabojumus, tajā skaitā atbalsta funkcijas, neviens nav pārdomājis, kā tiks nodrošināta RNP darbība pārejas procesa starta posmā, nav veikta namu pārvaldnieku faktisko funkciju analīze un slodzes pašreizējie mērījumi. Rezumējot – nepārtraukti tiek izvirzīti mērķi, kas faktiski nav sasniedzami un rezultējas administratīvo resursu izšķērdēšanā un darbinieku demotivācijā.

RNP fiziskā darba veicēji (sanitārtehniķi, elektriķi, sētnieki un citi darbinieki) novēloti, bet dažos gadījumos pat vispār nesaņem algas daļu, kura pārsniedz ar iekšējiem normatīvajiem aktiem noteikto algas sliekšņa limitu, jo tas ir jāsaskaņo ar struktūrvienību vadītājiem un valdes priekšsēdētāju. Kopš valdes priekšsēdētāja R.Neimaņa k-ga atsaukšanas atsaukšanas no amata Maļinovska k-gs nepamatoti meklē iemeslus neizmaksāt pēc viņa uzskatiem pārāk lielas algas, meklējot nelikumības, tajā pašā laikā pieprasot palielināt remontdarbu plāna izpildi, nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, neskatoties, ka minētie darbinieki pilda vakanto darbinieku pienākumus.

Uzskatām, ka klusēt un vērot, kā RNP valdes, bet īpaši B.Maļinovska k-ga rīcības rezultātā RNP grimst, būtu vieglākā, bet ne pareizākā izvēle šādā situācijā. Vēršanās par norādītajām problēmām pie RNP padomes nav devusi nekādu rezultātu, gluži pretēji, pret trauksmes cēlāju ir vērstas represīvas darbības. Varam tikai minēt, vai notiek apzināta RNP graušana, lai tas nesasniegtu izvirzītos mērķus par kotēšanos biržā ar veicamajām darbībām, panākot RNP vērtības mazināšanos, lai to sekojoši pārdotu par iespējami zemāku cenu.

Ir jāsaprot, ka šādas vēstules parakstīšana nes lielus riskus tās autoriem, kuri pārstāv procentuāli lielāko daļu RNP darbinieku un faktiski nodrošina pamatfunkciju veikšanu RNP, tāpēc aicinām steidzami:

- izvērtēt RNP padomes kā sabiedrības uzraugošās institūcijas darbības vēstulē norādīto, tai zināmo faktu piesegšanā;

- RNP valdes darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām, sabiedrības, klientu un kapitāldaļu turētāja interesēm;

- RNP valdes locekļu atbilstību ieņemtajiem amatiem.

Sagaidām un aicinām rīkoties un sniegt atbildi pēc būtības, pretējā gadījumā un, lai aizstāvētu RNP, darbinieku un klientu intereses, paturam tiesības vērsties pie preses, pašvaldības deputātiem, tiesībsargājošās iestādēs, pašvaldības darbības pārraugošajā institūcijā VARAM, kā arī neizslēdzam iespēju koordinēt sekojošus soļus ar citu pašvaldības kapitālsabiedrības darbinieku līdzdalību, tas ir, veikt jebkādas darbības, kas atjaunotu RNP normālu funkcionēšanu, kas balstīta uz tiesiskiem un demokrātiskiem darbības principiem.

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

18

Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām, atklājiet savus ikmēneša ienākumus!

FotoĢirts Valdis Kristovskis iesniedzis Saeimā priekšlikumu publicēt jebkuras valsts amatpersonas ienākumus ik mēnesi, jo no tā būšot "ieguvums sabiedrībai".
Lasīt visu...

6

„Re:Baltica” cenšas izdarīt uz spiedienu uz Sabiedrības integrācijas fondu, tam izvērtējot šīs organizācijas rīcību ar nodokļu maksātāju naudu

FotoPubliskajā telpā tiek apspriesta Re:Baltica projektu vērtēšana, kuri īstenoti ar piešķirto publisko finansējumu caur Mediju atbalsta fondu. Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) skaidro kārtību kā notiek projektu apstiprināšana un izlietotā publiskā finansējuma uzraudzība.
Lasīt visu...

21

Mazie modulārie kodolreaktori (SMR) – sapņi un realitāte

FotoIgaunija plānojot būvēt divus līdz četrus, savukārt Polija pat 25 mazos kodolreaktorus. Presē bija pārmetumi, ka Latvija atpaliekot no kaimiņiem. Milzīga ažiotāža ap SMR tehnoloģijām un daudz cerību, taču realitāte ir tāda, kāda tā ir.
Lasīt visu...

21

“Iekļaujošas valodas ceļvedis” ir valodas manipulācija, kas deformē valodas struktūras un pasaules uztveri

FotoValsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2024. gada 10. aprīļa sēdē (protokola Nr. 4 4. §) izvērtēja Aigas Veckalnes apkopotos ieteikumus “Iekļaujošas valodas ceļvedis” un secināja, ka:
Lasīt visu...

21

Sāga par nogriezto ausi

FotoDomāju, visi, kas mazliet seko notikumiem pasaulē, zina, ka, aizturot aizdomās turamos par terora aktu “Crocus City Hall”, vienam no notvertajiem nogrieza ausi, iegrūžot to šim mutē. Šobrīd, kad pašmājās emocijas ir noplakušas, pievēršoties citiem asinsdarbiem uz grēcīgās zemītes, šo notikumu var mierīgāk izanalizēt. Uzreiz gribu pateikt, ka nekādu līdzjūtību pret jebkuriem teroristiem, lai kādi motīvi viņus nevadītu vai kādas sakrālas idejas šie nepaustu, es neizjūtu.
Lasīt visu...

15

Kad barbari un svoloči, ķengu portāli un vajātāju orda beigs uzbrukt sabiedriskajiem medijiem?

FotoEs zinu, mani bērni, mani jaunie draugi, mani ilggadējie žurnālista ceha biedri, arī jūs, vecās bekas no Latvijas Radio redakcionālās padomes, cik smagu profesiju, cik grūtu darbu esam izvēlējušies. Otru senāko amatu pasaulē.
Lasīt visu...

21

No strupceļa uz atdzimšanu

FotoDraugi un domubiedri! Mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā! Un es zinu, ka daudzi šobrīd man nepiekritīs. Tik tiešām – brīžiem šķiet, ka ir sasniegts zemākais punkts valsts politikā. Tas, kā darbojas valdošie politiskie spēki, ne mazākajā mērā nepietuvojas nacionālisma pamatprincipiem. Liberālajā valsts politikā nevalda latvisks gars – šķiet, ka tajā gara nav vispār. Vien dreifējošs kuģis, ko saēd sarkanie sociālistu ķirmji un ko draud nogremdēt Austrumu skarbie vēji. Un tomēr – mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā!
Lasīt visu...

21

Tabu jautājumi par Latvijas ekonomiku

FotoPēdējo gandrīz trīsdesmit gadu laikā Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju salīdzināmajās cenās palielinājies vairāk nekā trīs reizes (runa ir par iekšzemes kopprodukta uz vienu iedzīvotāju pieaugumu, salīdzinot ar 1995. gadu. Pasaules Bankas dati). Tas ir iespaidīgs labklājības pieaugums. Taču šo sasniegumu aizēno mūsu ilgstoša atpalicība no kaimiņiem, neskatoties uz diezgan līdzīgām starta pozīcijām. Problēma nav tikai zemajos ienākumos. Kā to trāpīgi ievērojis ASV vēstnieks Latvijā, šodienas ģeopolitiskajā situācijā būtiska atpalicība no kaimiņiem arī ir nopietns drošības risks.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Mediju diskusija Rīgas pilī atsedz līdz šim slēptās problēmas sabiedriskajos medijos

Pirmdien Rīgas pilī notikusī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātā diskusija par sabiedrisko mediju nākotnes attīstību...

Foto

„Sabiedriskie” mediji uzsāk atklātu konfrontāciju ar Latviju

“Latvijas radio” redaktori un citi vadošie publicējuši atklāto vēstuli, kurā gaužas, ka apdraudēta vārda brīvība, ka soctīklos žurnālisti saņem...

Foto

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija

Pirmkārt, mediji nav ceturtā vara, tā ir tā saucamā ceturtā vara. Ieskatāmies Satversmē un redzam, ka mums kā jau demokrātiskā valstī ir trīs...

Foto

Atbalstiet mūsu runas brīvību, liedzot to citiem, kuru viedoklis nav ne pareizs, ne svarīgs!

Pēdējo nedēļu laikā Latvijā ir pastiprinājušās jau agrāk novērotas tendences, kas liecina...

Foto

Prezidenta Makrona paziņojumi paver jaunas politikas iespēju

Jāsaka, ka Francijas prezidenta Makrona pēdējo nedēļu paziņojumi attiecībā uz iespējamo spēku izvietošanu Ukrainā, kā arī vārdu apmaiņa ar...

Foto

Labā un ļaunā saknes

Ādolfs Hitlers, atbildot uz žurnālista jautājumu, kāpēc viņu ievēl arvien vairāk un vairāk cilvēku, atbildēja: "Viņi mani izvēlas, jo kaut kur dziļi...

Foto

Krišjāņa Kariņa Briseles scenārija psiholoģiskā kļūda

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām Latvijas politisko dzīvi satricināja vietējas nozīmes polittrīce – no amata atkāpās ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Tas...

Foto

Nelāgi sanācis IRšiem...

Pirms kāda laiciņa rakstīju, ka abonējamais reklāmas buklets “IR” sācis interesēties par Ogres novadā nodarbinātajiem maniem domubiedriem. Tagad “sensacionālais” raksts beidzot ir iznācis...

Foto

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm. Īpaši šobrīd, kad krīžu daudzums pats jau ir pietuvojies krīzes līmenim – politiskā krīze,...

Foto

„Slikto” valodu vaininieki

Krievu valodas noturībā Latvijā vainojami nevis krievi, bet latvieši, un tā ir mūsu, nevis krievu mentalitātes īpašība, kas ar kaimiņu liek runāt viņa...

Foto

Seksuālo attiecību svārsts. Tuvojamies vīriešu ierobežošanas ekstrēmam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir rosinājusi noteikt kriminālatbildību par seksuālu uzmākšanos. “Seksuālā uzmākšanās ir cilvēka cieņas aizskaršana. Tā aptver...

Foto

Nē seksuālai vardarbībai!

Izskatās, ka ejam uz to, ka vīrietis ar sievieti varēs iepazīties un ielaisties tikai tad, ja neviens nav ar citu, ja tas notiek...