Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pamatotu satraukumu sabiedrībā radījusi drošības dienestu likumdošanas iniciatīva, kura, ja Saeima to bez ierunām atbalstīs, paredz: informācija dienesta vajadzībām tiks padarīta par valsts noslēpumu. Šo satraukumu pastiprina fakts, ka likuma grozījumi tiek pieņemti nepienācīgā procesā, un neskaidru iemeslu dēļ diemžēl arī nenostrādā varas dalīšanas "līdzsvara un atsvara" (checks and balances) sistēmas drošinātāji, tādējādi sašūpojot mūsu kā demokrātiski tiesiskas valsts divus nozīmīgus pīlārus – personu tiesību garantiju un varas dalīšanu.

Personu tiesību garantija

Līdz šim par Latvijā radītu informāciju dienesta vajadzībām tika uzskatīta 1) aizsargājama informācija, kas 2) saistīta ar valsts drošību un 3) nesatur valsts noslēpumu, un šāda informācija ietilpa ierobežotas informācijas tvērumā līdzās komercnoslēpumam, informācijai par eksāmenu novērtēšanas procesu, personu privāto dzīvi u. tml.

Šādas informācijas iegūšanai bija ar Informācijas atklātības likumu noteikti ierobežojumi, vienlaikus šajā pašā likumā nosakot arī ierobežojumus un nosacījumus iestādēm informācijas klasificēšanai par ierobežotas pieejamības, tostarp nosakot laika limitu – 1 gads, pēc kura notecēšanas ierobežotas pieejamības informācija kļūst par vispārpieejamu informāciju, ja vien iestāde nav pieņēmusi lēmumu par termiņa pagarināšanu.

Informācijas saņemšanas ierobežojumu un nosacījumu noteikšana ne tikai personām, bet arī iestādēm izriet no Latvijas Republikas Satversmes, jo tiesības uz informācijas brīvību, arī tiesības saņemt informāciju ir cilvēktiesību un pamatbrīvību neatņemama sastāvdaļa1, ko garantē gan Satversmes 100. pants, gan starptautiskie cilvēktiesību dokumenti. Satversmē garantēto tiesību uz informācijas pieejamību mērķis ir nodrošināt sabiedrības tiesības sekot līdzi tam, kā valsts pilda tai uzticētās publiskās funkcijas.2 

Satversmes tiesa atzinusi, ka ikvienam cilvēkam saskaņā ar Satversmi ir tiesības būt informētam par valsts pārvaldes sistēmas institūciju darbību, lai pārliecinātos, ka tās efektīvi, godīgi un taisnīgi saskaņā ar likumiem pilda sabiedrības uzticētās funkcijas. Pārvaldes iestādēm savā ikdienas darbā jāievēro un jāpiemēro cilvēktiesību normas, kas noteiktas Satversmē un citos likumos.3

Šo Latvijas Republikas Satversmes 100. pantā garantēto tiesību ierobežošana pieļaujama vienīgi likumā noteiktajos gadījumos Satversmes 116. pantā minēto mērķu sasniegšanai: lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.

Turklāt atbilstoši Satversmes tiesu praksē nostiprinātajam pamattiesību ierobežojuma testam līdzās tam, ka ierobežojums var tikt noteikts vienīgi ar likumu un tam jāatbilst leģitīmam mērķim, pamattiesību ierobežojumam ir jābūt samērīgam (proporcionālam) ar šo mērķi.4

Neskatoties uz to, drošības dienestu piedāvātā likuma anotācija neslēpti demonstrē, ka nekādi samērības apsvērumi nav izdarīti. To ilustratīvi parāda, piemēram, šāds anotācijas fragments:

"Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?

Nē.

Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

Nē."

Tāpat anotācijā netiek slēpts, ka likuma izstrādē nav iesaistīta ne sabiedrība, ne sabiedriskās organizācijas, ne arī citas valsts un pašvaldību institūcijas, izņemot vienīgi valsts drošības iestādes, un, šo drošības iestāžu ieskatos, likuma grozījumi neskarot arī cilvēktiesības un demokrātiskās vērtības, proti:

"6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process

Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas

Nē.

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas

Valsts drošības iestādes – Satversmes aizsardzības birojs, Valsts drošības dienests, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, kā arī Aizsardzības ministrija.

Nevalstiskās organizācijas

Nē.

[..]

8. Horizontālās ietekmes [..]

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību. Vai projekts skar šo jomu?

Nē."

Bet šie pat nav pārsteidzošākie likuma anotācijas fragmenti.

Likuma anotācijā nekautrīgi tiek atklāts, ka faktiski iestādes līdz šim pārkāpušas tām noteiktos ierobežojumus un nosacījumus attiecībā uz informācijai dienesta vajadzībām piemērojamo termiņu un tā pārskatīšanu un praksē esot ieviests "princips" – "ja vien institūcija neinformē par statusa atcelšanu konkrētajam dokumentam, tad tam noteiktais statuss vienmēr uzskatāms par saglabātu. Šāda normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai neatbilstoša prakse ir ieviesta tieši tādēļ, ka noteikto kārtību ievērot nav iespējams, bet institūcijas nevēlas riskēt ar to, ka to radītā ar valsts drošību saistītā informācija citā institūcijā kļūs vispārpieejama".

Un, kas vēl pārsteidzošāk, "informāciju dienesta vajadzībām saturošo dokumentu skaits ik gadu pieaug aritmētiskā progresijā".

Tātad drošības dienesti nemaz neslēpj, ka iestādes ilgstoši ir pārkāpušas likumu, aizskarot personu pamattiesības, un līdz ar to ir izdarāms secinājums, ka arī pārkāpumu apjoms ir strauji pieaugošs.

Un kā labākais risinājums esot šīs grūti aptveramās informācijas apjoma padarīšana par valsts noslēpumu... Un, lai neliktos par maz, likuma anotācijā tiek arī norādīts: "Pašreizējā informācijas dienesta vajadzībām definīcija ir par šauru, un tā liedz iestādēm pilnvērtīgi izmantot informācijas klasificēšanas piedāvātās iespējas, jo var būt gadījumi, kad informācija ir aizsargājama, lai arī tā nav cieši saistīta ar valsts drošību."

No tā jāsecina, ka jau šobrīd grūti aptveramais ierobežotas informācijas apjoms kļūtu par neaptveramu valsts noslēpumu.

Pretēji likuma grozījumu autoru prognozēm, būtiski pieaugtu to pašu drošības dienestu administratīvais slogs, jo, lai saņemtu attiecīgo informāciju, vairs nederētu pastāvošā informācijas saņemšanas kārtība un, visticamāk, personām būtu jāsaņem attiecīga līmeņa pielaide valsts noslēpumam. Tas ir ļoti laikietilpīgs process, un nav saprotams, kā dienesti plāno izskatīt pieprasījumus izsniegt speciālās atļaujas tām personām, kurām būs nepieciešamība piekļūt jaunajam valsts noslēpumam (iepriekš informācijai dienesta vajadzībām), lai veiktu tiešos darba un profesionālos pienākumus.

Ne mazāk būtisks jautājums – cik ilgā laikā piekļuve informācijai, kas pēc jaunā regulējuma tiks pielīdzināta valsts noslēpumam, tiks piešķirta? Un kas notiks tad, ja speciālā atļauja piekļuvei netiks izsniegta? Jau šobrīd ir izveidota kārtība, ka, piemēram, lietās par personas izraidīšanu no valsts šo personu tiesā var aizstāvēt tikai advokāts, kam ir pielaide valsts noslēpumam. Vai pēc "jaunā regulējuma", piemēram, arī ar tiesu ekspertīzes metodēm turpmāk varēs iepazīties tikai tie advokāti, kuriem būs attiecīgā pielaide? Vai varbūt virzāmies uz to, ka par advokātiem nākotnē varēs kļūt tikai personas, kuras "dienesti" atzīs par "valstiski drošām"? Jautājumu šobrīd ir vairāk nekā atbilžu.

Varas dalīšana

Ja drošības dienestu aizrautība ar informācijas slepenošanu, kas, lai arī ir nepieņemama, jo izjauc citu tiesību līdzsvaru, vēl varētu būt saprotama vai paredzama, tad pilnīgi neizprotams ir tas, kāpēc šajā likumdošanas iniciatīvas procesā nedarbojas varas dalīšanas "līdzsvara un atsvara" sistēma un kāpēc likumdevējs nedarbojas kā likumdevējs.

Varas dalīšanas princips ir viens no demokrātiskas valsts stūrakmeņiem, kas "nozīmē, ka visa valsts darbība pēc savas būtības funkcionāli ir iedalīta trijos darbības veidos jeb valsts varas funkcionālos atzaros – likumdošanas varā, izpildvarā un tiesu varā5, ko realizē neatkarīgas un autonomas institūcijas6", savukārt "varas dalīšanas principa "līdzsvara un atsvara" sistēmas uzdevums ir novērst varas uzurpācijas tendences ikkatrā no trim varām, lai nodrošinātu valstiski tiesisko institūtu stabilitāti un pašas valsts varas funkcionēšanas nepārtrauktību".7

Satversmes tiesa jau 2004. gada 6. decembra spriedumā lietā Nr. 2004-14-01 norādījusi: "Drošības dienestiem jābūt pilnvarotiem izpildīt savu leģitīmo mērķi – sargāt valsts drošību, bet tiem nevar tikt dota nekontrolējama iespēja pārkāpt pamattiesības un brīvības. Ir jāpanāk līdzsvars starp demokrātiskas sabiedrības tiesībām uz nacionālo drošību un indivīda cilvēktiesībām."

Klausoties deputātu masu medijiem paustajā, rodas iespaids, ka likumdevējs nemaz nav ieinteresēts līdzsvara meklēšanā, tādējādi rupji pārkāpjot demokrātiski tiesiskas valsts pamatprincipus. Turklāt likumdevējs nav ieinteresēts pildīt savu konstitucionālo uzdevumu apstākļos, kad drošības dienesti nemaz neslēpj, ka likums ilgstoši ticis pārkāpts un personu ierobežojumi nav nemaz tikuši pārskatīti.

Turklāt šajā gadījumā likumdevēja kontrole nesaprotamu iemeslu dēļ "izslēgusies" situācijā, kad drošības dienestu argumentos nemaz netiek uzsvērta valsts drošība, jo, balstoties uz likuma anotāciju, turpmāk valsts noslēpums varētu tikt attiecināts arī uz informāciju, kas nav ne tieši, ne cieši saistīta ar valsts drošību.

Satversmes tiesa 2010. gada 7. oktobra spriedumā lietā Nr. 2010-01-01 norādīja: "Lai Saeima varētu izmantot sabiedrības drošību kā tiesiskā regulējuma leģitīmo mērķi, tai būtu nepieciešams pamatot objektīvi pastāvošo vai potenciāli iespējamo saikni starp konkrēta tiesiskā regulējuma pieņemšanu un sabiedrības drošības stiprināšanu, drošības apdraudējuma novēršanu vai mazināšanu. Turklāt salīdzinājumā ar Satversmes 116. pantā paredzēto nosacījumu "citu personu tiesības" "sabiedrības drošībai" kā tiesiskā regulējuma leģitīmajam mērķim ir vēl stingrāki izmantošanas priekšnoteikumi."

Lai vai kāds ir skaidrojums šādai rīcībai, neviena no atbildēm nav laba.

Domājot par to, nevilšus nāk prātā frāze, ko savulaik izteica viens no ASV baņķieriem pēc 2008. gada globālās finanšu krīzes. Tas nebūs precīzs citāts, bet doma aptuveni šāda – mūsu vainas nav. Jā, mēs tiešām esam alkatīgi baņķieri. Kāpēc valsts, to redzot, mūs neapturēja?

Ar drošības dienestiem ir līdzīgi, lai arī vadmotīvs šai pārliekajai aizrautībai ir atšķirīgs.

Un to, ka ir zināmas problēmas ar līdzsvaru šajā jomā, apstiprina vēl salīdzinoši nesen publiskajā telpā izskanējušās bažas par drošības dienestu pārāk lielo ietekmi uz valsts augstāko amatpersonu iecelšanas procesu un politiskiem procesiem caur pielaidēm valsts noslēpumam.

Deputātiem būtu nevis jākļūst par drošības dienestu advokātiem vai lobistiem parlamentā, bet jānodrošina varu līdzsvars un, iespējams, pat vēl vairāk nekā iepriekš jāiestājas tieši par personu pamattiesību aizsardzību. Kā to norādījis nu jau senators Jānis Pleps savā esejā "Tiesneša loma valsts attīstībā", "reāli kara draudi, kurus rada Krievijas agresija pret pastāvošo pasaules starptautiski tiesisko kārtību un demokrātiskas tiesiskas valsts vērtībām, ar to saistītie dažādie hibrīdapdraudējumi, kā arī globālās pandēmijas, kādas pietiekami sen nav pieredzētas, faktiski atjaunojušas pastāvīgu valsts darbību izņēmuma stāvokļa režīmā. Pašaizsargājošās demokrātijas principa atdzimšana neliecina neko labu ilgtermiņā, jo tas nenovēršami nozīmē būtisku regresu personas pamattiesību izpratnē un aizsardzībā".

Francijas Republikas 1789. gada Deklarācijas par cilvēka un pilsoņu tiesībām, kas ir dokuments ar pasaulvēsturisku nozīmi un kam ir bijusi būtiska ietekme uz brīvības un demokrātijas ideju attīstību Eiropā un visā pasaulē, 16. pantā teikts: "Jebkurai sabiedrībai, kurā nav nodrošināta tiesību garantija vai nav noteikta varas dalīšana, nav konstitūcijas."8

1Satversmes tiesas 1999. gada 6. jūlija spriedums lietā Nr. 04-02 (99)

2Augstākās tiesas 24.09.2021. lēmums Nr. SKA-669/2021 (670016720)

3Satversmes tiesas 1999. gada 6. jūlija spriedums lietā Nr. 04-02 (99)

4 Satversmes tiesas 2002. gada 22. oktobra spriedums lietā Nr. 2002-04-03; arī Satversmes tiesas 2005. gada 26. janvāra spriedums lietā Nr. 2004-17-01 u. c.

5 Satversmes tiesas 2013. gada 18. decembra spriedums lietā Nr. 2013-06-01

6 Satversmes tiesas 1999. gada 1. oktobra spriedums lietā Nr. 03-05 (99)

7 Satversmes tiesas 2000. gada 24. marta spriedums lietā Nr. 04-07 (99)

8 Carcasonne G., Guillaume M. La Constitution. Seizieme edition, 2022. Editions du Seuil. p. 446

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ne viss ir zelts, kas spīd

FotoKārtējo reizi kārtējā Saeima ir ievēlējusi jaunu (sic!) valdību. Ko mēs varam sagaidīt no šī piedzimušā brīnumbērna, kurš mums sola piena upes un ķīseļa krastus tuvākajos gados, proti, Eiropas Savienības valstu vidējo dzīves līmeni? Skeptiķi teiktu – blēņas! Cik valdības nav nākušas un gājušas, kas nav solīts, bet, kur bijām, tur esam!
Lasīt visu...

3

Stāsts par lielo Latvijas aptieku skaitu, aptieku un vairumtirgotāju uzcenojumiem lielākoties ir no pirksta izzīsts

FotoKatrs veselības ministrs nāk ar sev vairāk vai mazāk draudzīgu politiķu uzstādījumiem, kurus tad pirmajās darba dienā pamanās paust tautai, atbildot uz nesagatavotu žurnālistu nesagatavotiem jautājumiem. Ar laiku ministrs saprot spēles noteikumus, sāk solīt mazāk, bet prasīt vairāk.
Lasīt visu...

6

Jautājumi Pirmajam slēgtajam pensiju fondam

FotoSaņēmu Jūsu e-pastu ar aicinājumu veikt papildu iemaksas Pensiju fondā! Varbūt Jūs tomēr varat mani nomotivēt to izdarīt, atbildot uz maniem jautājumiem un varbūt sniedzot papildu informāciju!
Lasīt visu...

21

Ja Ogres novadā top kaut kas vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus par šīm iecerēm

FotoKā jau parasti, ja Ogres novadā top kaut kas jauns, vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus un puspatiesības par šīm iecerēm. Slēpjoties aiz skaistām frāzēm par attīstību un novada interesēm, tiek bīdītas politiskās intereses un personīgi motīvi.
Lasīt visu...

21

Slovēņiem kompensēs pretkovida štrāpes

FotoNo 2000. gada marta līdz 2022. gada maijam Slovēnijā ierosināja ~62 000 lietu par antikovida noteikumu pārkāpumiem, piemērojot naudas sodus vairāk nekā 5,7 miljonu eiro apmērā. Vēlāk Slovēnijas Konstitucionālā tiesa atzina pretkovida pasākumus par antikonstitucionāliem. Iepriekšējiem vadīkļiem šādas negantības maksāja varu.
Lasīt visu...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

Pirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu...

Foto

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

Sortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram...

Foto

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

Pagājušajā piektdienā,...

Foto

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

Godātie...

Foto

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

Rietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" –...

Foto

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

Pētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar...

Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...