Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Zaigas Pūces vadītais Sabiedrības integrācijas fonds ir noslepenojis faktiski visu būtiskāko informāciju par bēdīgi slaveno Spriņģes-Jembergas „Mobilo redakciju Daugavpilī”, - tas izriet no šīs nodokļu maksātāju naudu „savējo” projektiem izdāļājošās struktūras oficiālās atbildes uz Lato Lapsas pieprasījumu. Publicējam šo dokumentu pilnā apmērā.

Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir saņēmis Jūsu 2023.gada 29.augusta vēstuli par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” (turpmāk – Programma) ietvaros noslēgto līgumu Nr. 2023.LV/NMA/01 (turpmāk – Projekta īstenošanas līgums) starp Fondu un nodibinājumu “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica” (turpmāk – Projekta īstenotājs) par projekta “MOBILĀ REDAKCIJA DAUGAVPILĪ” (turpmāk – Projekts) īstenošanu un atbilstību Programmas mērķim.

Atbildot uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem, paskaidrojam turpmāk norādīto:

par projekta “MOBILĀ REDAKCIJA DAUGAVPILĪ” pieteikumu – sniegt pilnu dokumentāciju, tostarp informāciju, vai tajā bija minēts, ka nozīmīga projekta daļa notiks krievu valodā;

Saskaņā ar Projekta īstenošanas līguma 1.pielikumu – Projekta pieteikuma veidlapas C 2. punktu “Projektā plānoto aktivitāšu apraksts, sasniedzamie rezultāti un to novērtēšanas rādītāji”, šī projekta ietvaros tika plānots īstenot sekojošas aktivitātes:

Pop-up redakcijas atvēršana Daugavpilī (norisinājās vienu nedēļu 2023.gada augusta izskaņā), lai iegūtu informāciju par vietējās sabiedrības prioritātēm, kā arī stiprinātu uzticību žurnālistikai, parādot, kā tā ikdienā strādā;

Izpēte un rakstu tapšana – veikt izpēti un publicēt 2-4 rakstus Re:Baltica mājaslapā (raksti tiks publicēti laikā no 2023.gada septembra līdz 2023.gada novembrim) un partnermedijos (TVNET un Chayka.lv) par tematiku – vietējo skolu gatavība pārejai uz mācībām latviešu valodā vai situācija ar valodas eksāmeniem pirms 2023.gada 1.septembra uzturēšanās atļauju īpašniekiem;

Žurnālistu apmācības (norisinājās 2023.gada augustā) – Re:Baltica pro bono vienas dienas ietvaros nolasīs vairākas lekcijas Latgales reģiona žurnālistiem gan par aktualitātēm pētnieciskajā žurnālistikā, gan faktu pārbaudēs, gan arī pastāstīs, kā veica pētījumu esošās mobilās (pop-up) redakcijas darbības laikā (case study).

Kā minēts Projekta pieteikumā, viens no Projekta pamata mērķiem ir atbalstīt Latgales reģiona neatkarīgo žurnālistiku un paaugstināt tās līmeni mobilajā redakcijā strādājot kopā ar neatkarīgā interneta izdevuma Chayka komandu, kas tiek piesaistīti visu praktisko jautājumu risināšanā. Visi raksti, kas tiks publicēti Re:Baltica mājaslapā un sociālajos tīklos būs latviešu valodā. Ja projekta ietvaros radītie materiāli tiks tulkoti krieviski, tas nenotiks par Projektam piešķirto Programmas finansējumu, bet gan būs partnerredakciju ieguldījums.

Saskaņā ar Programmas vērtēšanas komisijas nolikuma (turpmāk – Vērtēšanas komisijas nolikums)[1], kas apstiprināts ar Fonda padomes 2023.gada 20.janvāra lēmumu, 4.1.punktu –  Projekta pieteikums, ieskaitot tā pielikumus, ir projekta pieteikuma iesniedzēja intelektuālais īpašums. Savukārt Vērtēšanas komisijas nolikuma 4.2.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu vērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija, kas vērtēšanas procesa laikā ir pieejama komisijas locekļiem/aizvietotājiem un novērotājiem, kuri parakstījuši deklarācijas par konfidencialitātes ievērošanu. Ievērojot minēto, Fonds nav tiesīgs nosūtīt Jums Projekta pieteikuma pilnu dokumentāciju.

sniegt kritēriju uzskaitījumu, pēc kādiem tika izvērtēti pieteikumi;

Saskaņā ar Programmas konkursa nolikumu (turpmāk – Konkursa nolikums)[2], kas apstiprināts ar Fonda padomes 2023.gada 3.februāra lēmumu, visi projektu pieteikumi tiek vērtēti pēc administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas minēti Konkursa nolikuma 5.3.punktā, atbilstības vērtēšanas kritērijiem, kas minēti Konkursa nolikuma 5.4.punktā un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas minēti Konkursa nolikuma 5.7.punktā.

sniegt personu uzskaitījumu, kas izvērtēja šo pieteikumu;

Vērtēšanas komisijas nolikuma 2.9.1.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu administratīvo vērtēšanu veic Fonda sekretariāta Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas (turpmāk – Nodaļas) darbinieki. Savukārt Vērtēšanas komisijas nolikuma 2.12.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu atbilstības un kvalitātes vērtēšanu veic vērtēšanas komisijas locekļi – katru projekta pieteikumu saskaņā ar atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē vismaz divi vērtētāji neatkarīgi viens no otra. Saskaņā ar Vērtēšanas komisijas nolikuma 2.13.punktu, Nodaļa projektu pieteikumus sadala vērtētājiem pēc aritmētiskā principa, ņemot vērā vērtētāju sniegto informāciju par tiem projektu pieteikumiem, attiecībā pret kuriem tiem ir konstatēts interešu konflikts vai attiecībā uz kuru projektu vērtēšanu ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta attiecīgā vērtētāja darbības objektivitāte un neitralitāte.

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.2.punktu, vērtēšanas komisija sastāv no 4 (četriem) augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā pārstāvji no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikāciju (mediju) programmas (var iegūt sociālo zinātņu grādu (bakalaura vai maģistra) komunikācijas vai mediju studijās), 2 (diviem) mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvjiem – viens no Latvijas Mediju ētikas padomes un viens no Baltijas Mediju izcilības centra – un viņu aizvietotājiem, un 5 (pieciem) valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem 2 (divi) ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, 2 (divi) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēti pārstāvji un viņu aizvietotājiem, un 1 (viens) Fonda pārstāvis, kurš vada komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

sniegt slēdzienu par šo pieteikumu;

Atsaucoties uz iepriekš minēto, Vērtēšanas komisijas nolikuma 4.2.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu vērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija, kas vērtēšanas procesa laikā ir pieejama komisijas locekļiem/aizvietotājiem un novērotājiem, kuri parakstījuši deklarācijas par konfidencialitātes ievērošanu. Ņemot vērā, ka vērtēšanas komisijas slēdzieni jeb vērtējuma veidlapas, kurās sniegts vērtējums par projektu atbilstības un kvalitātes kritērijiem ir daļa no vērtēšanas materiāliem, Fonds nav tiesīgs Jums nosūtīt Projekta vērtējumu.

sniegt saņemto atskaiti par projekta īstenošanu (vai informāciju, kad šī atskaite iesniedzama);

Saskaņā ar Projekta īstenošanas līguma 2.1.punktu, Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2023.gada 1. jūlija līdz 2023.gada 1.novembrim un saskaņā ar Projekta īstenošanas līguma 6.2.punktu, Projekta īstenotājam jāiesniedz noslēguma pārskats līdz 2023. gada 17. novembrim.

sniegt kritēriju uzskaitījumu, pēc kā izvērtēta šī projekta īstenošana (vai informāciju, kad paredzēta izvērtēšana);

Fonds informē, ka tam ir vienlīdzīga pieeja pret visiem Programmas projektu īstenotājiem projektu īstenošanas izvērtēšanā. Visiem projektu īstenotājiem saskaņā ar noslēgto projekta īstenošanas līgumu ir jāiesniedz aizpildīta starpposma un/vai noslēguma pārskata veidlapa par projekta rezultatīvajiem rādītājiem un to atbilstību projekta pieteikumā plānotajam, kā arī aizpildīta noslēguma finanšu atskaites veidlapa[3]. Atsaucoties uz iepriekš minēto, Projekta īstenotājam par Projekta īstenošanu būs jāiesniedz noslēguma pārskats līdz 2023.gada 17. novembrim, savukārt starpposma pārskats nav jāiesniedz, jo projekta īstenošanas periods ir pieci mēneši[4].

sniegt personu uzskaitījumu, kas izvērtēja šī projekta īstenošanu (vai informāciju, kādas personas izvērtēs šī projekta īstenošanu);

Atbilstoši Projekta īstenošanas līguma nosacījumiem, Programmas projektu starpposma un noslēguma atskaites izskata Nodaļas darbinieki.

sniegt slēdzienu par šī projekta īstenošanu (vai informāciju, kad sagatavojams slēdziens par projekta īstenošanu);

Atsaucoties uz iepriekš minēto, Projekta īstenotājam par Projekta īstenošanu būs jāiesniedz noslēguma pārskats līdz 2023.gada 17. novembrim. Atbilstoši Projekta īstenošanas līguma 6.2.2. punktam, Fonds izskata projekta noslēguma pārskatu 20 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas un sagatavo vēstuli par noslēguma pārskata apstiprināšanu, tostarp norāda neattiecināmās izmaksas, ja tādas tiek konstatētas.

sniegt informāciju par to, vai nodibinājums saņēmis plānoto finansējumu pilnā apjomā jau pirms projekta īstenošanas vai arī to plānots izsniegt pēc projekta izvērtēšanas un slēdziena par tā atbilstību iesniegtajam pieteikumam.

Saskaņā ar Projekta īstenošanas līgumu, Fonds ir veicis avansa maksājumu 100% apmērā. Vienlaikus Fonds informē, ka faktiskā kopējo attiecināmo izmaksu summa visiem projektu īstenotājiem tiek noteikta pēc noslēguma pārskata izvērtēšanas un  apstiprināšanas. Ja Fonds kādas izmaksas atzīst par neattiecināmām, Projekta īstenotājam tās Fondam ir jāatgriež, neatkarīgi no tā, kāds ir bijis avansa maksājuma apmērs.

Fonda Projektu konkursu norises un uzraudzības procedūra nosaka, ka, lai pārliecinātos par veikto izmaksu atbilstību un darbību faktisko izpildi, nepieciešamības gadījumā var tikt veikta ārpuskārtas pārbaude klātienē, fokusējoties uz projekta aktivitāšu īstenošanu un saturu. Fonds informē, ka, pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju, publiskotajiem attēliem un bažām par to, vai projekta īstenošana norit atbilstoši Programmas mērķim, Fonda pārstāvji ir veikuši ārpuskārtas klātienes pārbaudi Daugavpilī laikā, kad tur norisinājās pop-up redakcijas aktivitāte.

Ņemot vērā, ka Projekta realizācija turpinās un laikā no 2023.gada septembra līdz novembrim vēl ir paredzēts īstenot Projekta aktivitātes (2-4 rakstu izpēte un publikācija latviešu valodā), tad neatbilstību gadījumā atbilstoši Fonda noteiktajām procedūrām pēc noslēguma pārskata izskatīšanas tiks lemts par projekta ietvaros veikto kopējo maksājumu attiecināmību.

Cieņā Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce


[1] Vērtēšanas komisijas nolikums publicēts un pieejams Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

[2] Konkursa nolikums publicēts un pieejams Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

[3] Noslēguma pārskata veidlapa un noslēguma finanšu atskaites veidlapas publicētas un pieejamas Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

[4] Saskaņā ar projekta īstenošanas līguma projektu, projekta īstenotājam starpposma pārskats jāiesniedz, ja projekta īstenošanas periods pārsniedz 5 mēnešus. Projekta īstenošanas līguma projekts publicēts un pieejams Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

„Rail Baltica” projekts - deputātus sāk pārņemt panika

FotoRail Baltica projekts - deputātus sāk pārņemt panika. Tā varētu raksturot Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas trešdienas sēdes atmosfēru.
Lasīt visu...

21

Kā tikt galā ar „Rail Baltica” projekta septiņkārtīgo sadārdzinājumu un naudas trūkumu?

FotoĢeniāla doma - sadārdzināt vēl vairāk. „Rail Baltica” gadījumā tas nozīmē aizņemties naudu uz augstākiem procentiem nekā valsts pati spētu to nofinansēt. Gribētāji būs. Pretī taču valsts garantijas. Samudžinās darījumu tā, ka neko saprast nevarēs un pieliks vēl kādu miljardu.
Lasīt visu...

21

Likumprojekta nepārprotamības aritmētika

FotoSaeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs aicina parlamentāriešus ātrāk izskatīt trešajā lasījumā grozījumus Civilprocesa likuma 594.pantā, jau tagad, 20. jūnijā, pirms Jāņiem.
Lasīt visu...

12

Lai nodrošinātu igauņiem vilcienu uz Eiropu, latviešiem pamatīgi jāceļ nodokļi?

FotoPēc gadiem divdesmit igauņi, baudot poļu alu, pa vilciena logiem vēros jostas savilkušos latviešus sērīgi raugāmies uz ne pārāk ātri ritošo vilcienu Eiropas virzienā: latviešiem nav laika vizināties, viņiem jāatdod ārējie parādi un čakli jāmaksā augstie nodokļi, – aptuveni šādu ainu uzbur lasītais Valsts kontroles publiskotā dokumentā ““Rail Baltica” projekta situācijas izpēte (Kopīga situācijas izpēte Tallina, Rīga, Viļņa, 2024. gada 11. jūnijā)”. Visā stāstā ir viena priecīga ziņa - Valsts kontrole izrāda drošsirdību publiski pateikt politiķiem netīkamo skaudro patiesību.
Lasīt visu...

21

"Rail Baltica" projekts kā aklās zarnas izgriešana caur papēdi

Foto“Pašlaik nav kārtīga saimnieka “Rail Baltica” īstenošanai”, “Valdība nav iestāde, kas apmaksā rēķinus”, “Premjere Siliņa parāda nostāju – vēlas skaidru atbildību”, “Tā kā līdz šim – turpināt nevēlos” – lūk, virsraksti dažādos plašsaziņas līdzekļos. Visbeidzot, uzstājoties Saeimas ārkārtas plenārsēdē ar atskaiti par savas valdības paveikto, premjere sacīja vēsturiskus vārdus, ka “Rail Baltica” projekta pašplūsma ir beigusies.
Lasīt visu...

21

Vairums mikroģeneratoru īpašnieku būs spiesti pāriet uz dinamiskās enerģijas uzglabāšanas sistēmām

FotoApritējis vairāk nekā mēnesis, kopš ieviesta jaunā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma un mājsaimniecībās uzstādīto mikroģeneratoru īpašnieki vairs nevar izvēlēties – ziemā atgūt vasarā tīklā nodoto elektroenerģiju vai arī to pārdot biržā par tirgus cenu. Turpmāk uzstādīto mikroģeneratoru īpašnieki visu saražoto elektroenerģiju varēs vai nu notērēt paši, vai arī pārdot biržā par aktuālo cenu, kas, būsim atklāti, ne vienmēr ir izdevīga.
Lasīt visu...

12

Vai bēdīgi slavenais Raimonds Lejnieks – Puķe mēģina apkrāpt tautu?

FotoJa pēdējos gados mēs esam uzmanīgi sekojuši līdzi gan politikai, gan masu mediju ziņām, tad mums droši vien nav palicis nepamanīts kāds jauns vīrietis ar dubultu uzvārdu – Raimonds Lejnieks – Puķe.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Visa „Rail Baltica” projekta vadība precīzi līdzinās tam, ko rekomendē sabotāžas veikšanai

Kāds Jums palika iespaids pēc raidījuma „Kas notiek Latvijā” par Rail Baltica? Šoreiz bez...

Foto

Ašeradens paziņo, ka grib celt nodokļus, un vēlētāji metas nobalsot par “Jauno Vienotību”: loģika te interesantāka nekā paši vēlēšanu rezultāti

Viens no nedaudzajiem negaidītajiem momentiem aizvadītajās...

Foto

Sabiedrības integrācijas fonds lūdz „Re:Baltica” atmaksāt neatbilstoši iztērētos valsts līdzekļus par radīto saturu svešvalodā

Ņemot vērā diskusijas publiskajā telpā par nodibinājuma “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica”...

Foto

Es esmu kompetents ne tikai tajā, par ko jūs visi padomājāt!

Nesen klausoties ekonomiskās politikas debates par Latvijas Stabilitātes programmu 2024. - 2028.gadam, radās sajūta, ka...

Foto

Vieglprātība un nekompetence maksā dārgi

Igauņi racionāli skatās uz „Rail Baltica” savienojumu ar Tallinu un lidostu. "29.maijā ielikts pamatakmens „Rail Baltica” Ülemiste pasažieru terminālim "Linda", kas...

Foto

Sākot no nodokļu celšanas un beidzot ar Francijas kodolvairoga attiecināšanu uz Baltiju: TOP 3 “interesantākās” idejas no partiju mutēm

Partiju pašslavināšanās gaisotnē soctīklu īsajos formātos tās...

Foto

Pārpratumi likumprojekta izstrādes gaitā (viena epizode)

Likumprojektā "Grozījumi Civilprocesa likuma 594. pantā - Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem" tā pirmajā lasījumā...

Foto

Eiroparlamenta reitingu līderis “lien bez ziepēm” savam galvenajam politiskajam sāncensim

Piecu mēnešu garumā SKDS aptaujās līderu lomu ieņēmušās Nacionālās apvienības vadošais kandidāts Roberts Zīle nācis klajā...

Foto

Valsts kontrolei vajadzētu izvērtēt, cik pamatoti Sabiedrības integrācijas fonds vairojis „Re:Baltica” darbinieču labklājību un kā valsts šos līdzekļus varētu atgūt

Es jums izstāstīšu kaut ko, ko...

Foto

Parodija par pārbaudi

Ceturtdien Ģenerālprokuratūra izplatīja ļoti savādu paziņojumu, kam it kā bija jānomierina prāti un jāatjauno uzticība politiskajai elitei, bet gluži otrādi – tā ne...

Foto

Lūdz tiesībsargu vērsties Satversmes tiesā par personu ar invaliditāti diskrimināciju

2024. gada 30. maijā Latvijas bezdarbnieku un darba meklētāju interešu aizstāvības biedrības valdes loceklis Raimonds Lejnieks...

Foto

Šoreiz Lembergs uzvar valsti

Centrālajai vēlēšanu komisijai (turpmāk - CVK) ir rakstiski jāatvainojas Aivaram Lembergam par liegumu balsot pašvaldību vēlēšanās, - tā nolēmusi tiesa....

Foto

Nes mieru man, nes mieru dvēselei!

Jau divus gadus publiskajā telpā aktualizēts jautājums par nakts trokšņiem un regulējuma caurumiem, kas liedz rast reālus risinājumus šai problēmai....

Foto

Skumji, ka mūsu “centrālo” mediju rīcība aizvien mazāk atšķiras no kremļa mediju ieradumiem!

Kā top Latvijas Televīzijas (LTV) sižeti? Kāds ir viņu uzmanības fokuss? Divi piemēri....

Foto

„Iznireļi” - obligātā lasāmviela tiem, kas interesējas par politiku un procesiem Latvijā

Brīvdienu maģija – izlasīt kādu grāmatu. Beidzot izlasīju “Iznireļus” - paldies Lato Lapsam: obligātā...

Foto

Nu žēl, ka mums iet garām iespēja pamakšķerēt balsis, debatējot Krievijas valsts valodā

Latvijas Televīzijas (LTV) lēmums nerīkot priekšvēlēšanu debates krievu valodā sabiedrisko mediju portālā rus.lsm...

Foto

Protams, Krievijas valsts valodai ir nozīmīga vieta Latvijas politikā!

Mēs uzskatām, ka aizliegums lietot Latvijas mazākumtautību valodas politiskās diskusijās neveicinātu ne piederības sajūtu Latvijai, ne vārda...

Foto

Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesības uz klimata izmaiņu ierobežošanu un dabas daudzveidības saglabāšanu

Pēdējā pusgada laikā Latvijas politiskā vide, sabiedriskie mēdiji, sociālie mediji un portāli pārlieku bieži un...

Foto

Būtu mēs labāk ēduši...

Latvijas Žurnālistu asociācija (asociācija) aicina politiķus atturēties no mediju un žurnālistu diskreditācijas,  apzināti vai neapzināti veidojot nepamatotu viedokli par žurnālistiem, jo īpaši...

Foto

Nē, Somijas politiķus debatēs necepina ne arābu, ne krievu valodā

Latvijas Radio galvenās redaktores Anitas Braunas ieraksts sociālajos tīklos sacēla lielu diskusiju vētru sociālajos tīklos. Viņai...

Foto

Kas tā par Rīgas domes ēku bez progresa simbola – varavīksnes karoga!

Rīgas domes priekšsēdētāja Rīgas domes priekšsēdētājam Vilnim Ķirsim – aicinājums izkārt varavīksnes karogu pie...

Foto

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nāk ar uzlabotu vēlēšanu likumu un jaunām iespējām nobalsot

Ar katrām jaunām vēlēšanām tiek mazliet pilnveidotas un atvieglotas iespējas nobalsot — Eiropas Parlamenta...

Foto

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

Laikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā...

Foto

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

Latvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates....

Foto

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

Ņemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā...

Foto

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

Saeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā...

Foto

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

Komentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un...

Foto

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā –...

Foto

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes...

Foto

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

Bloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu...

Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...